.Net 匯出到 Excel 利用 NPOI 指定欄位儲存格格式 .Net 匯出到 Excel 利用 NPOI 指定欄位儲存格格式
  .NET       ez      2012-05-10

利用 NPOI 指定欄位儲存格格式:

HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
HSSFSheet sheet = (HSSFSheet)workbook.CreateSheet("工作表名稱");
HSSFRow Row = (HSSFRow)sheet.CreateRow(0);
//欄位為數值 注意不可為字串
Row.CreateCell(0).SetCellValue(Convert.ToDouble("123"));

HSSFCellStyle cs = (HSSFCellStyle)workbook.CreateCellStyle();
//Format格式為數字
cs.DataFormat = HSSFDataFormat.GetBuiltinFormat("0");
//Format格式為百分比小數兩位
cs.DataFormat = HSSFDataFormat.GetBuiltinFormat("0.00%");
Row.GetCell(0).CellStyle = cs;

標籤:   .NET

我要留言